Обществени поръчки - профил на купувача 2019 година
Извършване на строително ремонтни работи - изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа от територията на кметство Мартен, община Русе.

Обява за обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР - изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство гр. Мартен, община Русе“

Стандартни образци за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти

ПРОТОКОЛ за отваряне на подадените офертии за участие в обществената поръчка

ДОГОВОР № 1 / 09.05.2019 г.

Последна корекция на: 09.05.2019 г. | 13:10:29 ч.