Обществени поръчки - профил на купувача 2018 година
Извършване на строително ремонтни работи - изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа от територията на кметство Мартен, община Русе.

Обява за обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР - изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство гр. Мартен, община Русе“

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване срока, за подаване на документи

ПРОТОКОЛ за отваряне на подадените офертии за участие в обществената поръчка

ДОГОВОР № 1 / 18.05.2018 г.

Последна корекция на: 18.05.2018 г. | 14:30:21 ч.